Betsson

Rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i NetPlay TV plc.

Rekommenderat kontanterbjudande ("Erbjudandet") avseende NetPlay TV plc ("NetPlay") från Betsson AB (publ) ("Betsson") att genomföras genom så kallat "Schme of Arrangement" i enlighet med 26 kapitlet i den engelska aktiebolagslagen (UK Companies Act) från år 2006.

DU FÖRSÖKER FÅ TILLGÅNG TILL EN DEL AV DENNA WEBBPLATS SOM ÄR AVSEDD FÖR PUBLICERING AV MEDDELANDEN, DOKUMENT OCH INFORMATION AVSEENDE ERBJUDANDET. DENNA INFORMATION GÖRS TILLGÄNGLIG PÅ DENNA DEL AV BETSSONS WEBBPLATS I GOD TRO OCH ENBART I INFORMATIONSSYFTE I ENLIGHET MED DE BRITTISKA TAKEOVER-REGLERNA (THE CITY CODE ON TAKEOVERS AND MERGERS) OCH ÄR FÖREMÅL FÖR DE VILLKOR SOM ANGES NEDAN.

Tillgång till Erbjudandet

Vänligen läs detta meddelande noggrant – det gäller för alla personer som ser denna del av Betssons webbplats och, beroende på vem du är och var du bor, kan det påverka dina rättigheter. Denna del av Betssons webbplats innehåller meddelanden, dokument och information avseende Erbjudandet ("Informationen"). Vänligen observera att allt eftersom Erbjudandet framskrider kan Informationen, samt även villkoren för detta meddelande, komma att ändras eller uppdateras. Du bör läsa hela texten i detta meddelande varje gång du besöker denna del av Betssons webbplats. Därutöver kan Informationen, helt eller delvis, när som helst komma att ändras efter Betssons eget gottfinnande.

TILLGÅNG TILL DENNA DEL AV BETSSONS WEBBPLATS KAN I ENLIGHET MED VÄRDEPAPPERSLAGAR I VISSA JURISDIKTIONER VARA BEGRÄNSAD. DETTA MEDDELANDE KRÄVER ATT DU BEKRÄFTAR VISSA OMSTÄNDIGHETER (INKLUSIVE ATT DU INTE ÄR BOSATT I EN SÅDAN JURISDIKTION) INNAN DU KAN FÅ TILLGÅNG TILL DENNA INFORMATION. DETTA MATERIAL ÄR INTE RIKTAT TILL, ELLER SKA KUNNA NÅS AV, PERSONER SOM ÄR BOSATTA I NÅGON JURISDIKTION DÄR DET SKULLE INNEBÄRA EN ÖVERTRÄDELSE AV TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING I DEN JURISDIKTIONEN ATT GÖRA SÅ ELLER SKULLE RESULTERA I ETT KRAV PÅ ATT FÖLJA EVENTUELLA TILLSTÅND ELLER ANDRA FORMALITETER VILKA BETSSON BETRAKTAR SOM OSKÄLIGT BETUNGANDE.

Av regulatoriska skäl måste Betsson säkerställa att personer som begär tillträde till denna del av Betssons webbplats görs medvetna om tillämplig reglering för landet där personen befinner sig. För att du ska få tillåtelse att ta del av Informationen, måste du läsa det följande och sedan klicka på "Jag samtycker“. Om du inte kan samtycka ska du klicka på "Jag samtycker inte" och du kommer då inte att kunna ta del av Informationen.

Utländska jurisdiktioner

Att ta del av Informationen kan vara olagligt i vissa jurisdiktioner. I andra jurisdiktioner är endast vissa kategorier av personer tillåtna att ta del av Informationen. Om du inte tillåts att ta del av Informationen, eller om att ta del av Informationen skulle resultera i en överträdelse av ovan, eller om du är osäker på om du har tillåtelse att ta del av Informationen, vänligen lämna denna webbplats genom att klicka på "Jag samtycker inte" nedan.

Grundförutsättningar för tillgång till information avseende Erbjudandet

DU SKA INTE DELA INFORMATIONEN ELLER LADDA NER, POSTA, VIDAREBEFORDRA, DISTRIBUERA ELLER SKICKA INFORMATIONEN TILL NÅGON PERSON. I SYNNERHET SKA DU INTE POSTA, VIDAREBEFORDRA, DISTRIBUERA ELLER SKICKA INFORMATIONEN TILL NÅGON JURISDIKTION DÄR DET SKULLE VARA OLAGLIGT ATT GÖRA SÅ.

Informationen görs tillgänglig i god tro och endast i informationssyfte. Samtliga personer som begär tillträde till denna del av Betssons webbplats försäkrar gentemot Betsson att de gör så endast i informationssyfte. Tillhandahållandet av Informationen i elektronisk form är inte avsett att vara, och utgör inte, ett erbjudande att sälja eller en begäran om ett erbjudande om att teckna eller köpa eller en inbjudan om att köpa eller teckna några värdepapper eller en begäran om någon röst eller något godkännande i någon jurisdiktion i enlighet med Erbjudandet eller på något annat sätt, inte heller ska någon försäljning, emission eller överlåtelse av värdepapperen i någon jurisdiktion ske i strid med tillämplig lag.

Om du på något sätt är osäker på Informationen eller på vilken åtgärd du ska vidta bör du söka egen finansiell rådgivning från en oberoende finansiell rådgivare auktoriserad i enlighet med Financial Services and Markets Act från år 2000 eller, om du befinner dig utanför Storbritannien, från en oberoende finansiell rådgivare som är auktoriserad på lämpligt sätt.

Eventuella åtgärder som krävs av aktieägare i samband med Erbjudandet kommer endast att anges i dokument som skickas till, eller görs tillgängliga för, Betssons aktieägare och eventuella beslut som fattas av sådana aktieägare ska fattas endast baserat på information som tillhandahålls i dessa dokument.

Framåtblickande uttalanden

Viss del av Informationen kan inkludera påståenden som är, eller kan anses vara, "framåtblickande uttalanden". Sådana påståenden är av framtidsinriktad karaktär och är inte baserade på historiska fakta, utan snarare på nuvarande förväntningar hos ledningen för NetPlay respektive Betsson vad avser framtida händelser och är naturligen föremål för osäkerhet och förändringar i förhållanden som kan orsaka att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från förväntade eller antydda framtida händelser i de framåtblickande uttalandena. De framåtblickande uttalandena som finns i Informationen inkluderar påståenden om de förväntade effekterna av Erbjudandet för Betsson och/eller NetPlay, den förväntade tidplanen för och omfattningen av Erbjudandet, synergier, andra strategiska alternativ samt alla andra påståenden i Informationen annat än historiska fakta. Framåtblickande uttalanden kan (men kommer inte alltid att) inkludera, men är inte begränsat till, påståenden som typiskt sett innehåller ord som "planerar", "syftar", "avser", "förväntar", "förutser", "tror", "uppskattar", "kommer att", "kanske komma att", "budget", "prognoser" och "borde" samt ord med liknande betydelse. Till sin natur innefattar framåtblickande uttalanden risk och osäkerhet eftersom de relaterar till händelser, och är avhängiga omständigheter, som kommer att inträffa i framtiden.

Dessa framåtblickande uttalanden är inte garantier för framtida resultat och har inte granskats av NetPlays eller Betssons revisorer. Det finns ett antal faktorer som kan göra att faktiska resultat och utveckling skiljer sig väsentligt från de som uttrycks eller antyds i sådana framåtblickande uttalanden. Sådana faktorer inkluderar, men är inte begränsade till, uppfyllande av villkoren för Erbjudandet, såväl som ytterligare faktorer såsom förändringar i ekonomiska förhållanden, förändringar i nivån av kapitalinvesteringar, framgången för affärs- och verksamhetsbeslut samt omstruktureringsmål, kundstrategier och -stabilitet, förändringar i lagstiftningen, fluktuationer i räntor och valutakurser, utfallet av tvister, myndighetsåtgärder samt naturfenomen såsom översvämning, jordbävningar och orkaner. Andra okända eller oförutsägbara faktorer kan orsaka att faktiska resultat skiljer sig väsentligt från de som antyds i de framåtblickande uttalandena. Investerare bör inte sätta otillbörlig tillit till några framåtblickande uttalanden. Varken Betsson eller dess närstående bolag samt deras respektive styrelseledamöter, befattningshavare, anställda och representanter ger någon försäkran eller garanti för att förekomsten av händelser som uttrycks, eller är underförstådda, i något framåtblickande uttalande inkluderat i Informationen verkligen kommer att inträffa.

Ansvar

Betssons styrelseledamöter tar ansvar för riktigheten och opartiskheten i återgivandet eller presentationen av Informationen, förutom för information avseende NetPlay eller andra medlemmar av NetPlay-koncernen, såvida inte något annat uttryckligen framgår av respektive relevant dokument.

Varken Betssons styrelseledamöter, Betsson eller dess närstående bolag har granskat, och ingen av dem är ansvarig för eller tar något ansvar för, någon information på någon annan webbplats som kan vara länkad till denna webbplats av en tredje part.

Med förbehåll för eventuella fortlöpande skyldigheter enligt tillämplig lag, de brittiska takeover-reglerna eller tillämpliga börsregler, frånsäger sig Betsson uttryckligen alla skyldigheter att, efter datumet för publicering av Informationen, tillhandahålla eventuella uppdateringar eller ändringar i några uttalanden inom Erbjudandet för att återspegla eventuella förändringar avseende förväntningar eller händelser, förhållanden eller omständigheter på vilka sådana uttalanden är baserade.

Varken NetPlay eller Betsson eller deras respektive rådgivare, styrelseledamöter eller närstående eller befattningshavare åtar sig någon skyldighet att offentligt uppdatera, uttryckligen frånsäga sig eller revidera Informationen, vare sig till följd av ny information, framtida händelser eller av någon annan anledning, utom i den utsträckning som följer av lag.

Credit Suisse International ("Credit Suisse"), som är auktoriserat i Storbritannien av Prudential Regulation Authority ("PRA") samt i Storbritannien står under tillsyn av Financial Conduct Authority ("FCA") och PRA, agerar som exklusiv finansiell rådgivare till Betsson och ingen annan i samband med Erbjudandet. I samband med sådana ärenden kommer Credit Suisse, dess närstående bolag och deras respektive styrelseledamöter, befattningshavare, anställda och representanter inte att betrakta någon annan person som deras klient, och de kommer inte heller ansvara för att någon annan part tillhandhålls sådant skydd som deras klienter tillhandahålls eller för att tillhandahålla rådgivning i samband med Erbjudandet, innehållet i detta meddelande eller eventuella andra omständigheter som omnämns häri.

Strand Hanson Limited, som är auktoriserat och står under tillsyn i Storbritannien av FCA, agerar som gemensam finansiell rådgivare och rådgivare i förhållande till Regel 3 i de brittiska takeover-reglerna till NetPlay och ingen annan i samband med Erbjudandet och kommer inte att ansvara gentemot någon annan än NetPlay för att tillhandhålla sådant skydd som deras klienter tillhandahålls eller för att tillhandahålla rådgivning i samband med Erbjudandet, innehållet i detta meddelande eller eventuella andra omständigheter som omnämns häri.

INFORMATIONEN FÅR INTE LADDAS NER, VARE SIG I SIN HELHET ELLER DELVIS, AV NÅGON PERSON DÄR ATT GÖRA SÅ SKULLE, ELLER SKULLE KUNNA, INNEBÄRA EN ÖVERTRÄDELSE AV NÅGON TILLÄMPLIG LOKAL LAG ELLER REGLERING.

DETTA MEDDELANDE SKA REGLERAS AV, OCH TOLKAS I ENLIGHET MED, ENGELSK LAG.

Bekräftelse av förståelse och godkännande av FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

  • Jag bekräftar att jag inte är (eller agerar på uppdrag av någon som är) bosatt i ett land där det skulle vara olagligt att få tillträde till denna del av webbplatsen eller delar därav.
  • Jag samtycker till att jag inte (på något sätt, inklusive genom elektronisk överföring) kommer att vidarebefordra, överföra eller distribuera några dokument som finns på denna del av webbplatsen vare sig i sin helhet eller delvis till någon person i någon jurisdiktion där sådan distribution kan vara begränsad av tillämplig lag eller reglering.
  • Jag intygar och garanterar gentemot Betsson att jag avser att få tillträde till denna del av webbplatsen endast i informationssyfte, att jag har läst och förstått detta meddelande och att jag förstår att det kan påverka mina rättigheter eller skyldigheter.
  • Jag samtycker till att vara bunden av dess villkor. Jag bekräftar att jag är berättigad att gå vidare till denna del av Betssons webbplats.